Fanshot

Cu?c th?m d AP cho ngy 24 thng 1

26

Kentucky th? 3 ?i?m, Louisville bm vo, Vandy c m?t s? tnh yu.