Fanshot

De'aaron Fox không phải là anh chàng làm tên

+

"Không, tôi không phải là người chơi mà bạn tạo ra tên của bạn," Fox nói. "Tôi đến với bất cứ ai tôi chơi như tôi là anh chàng không được xếp hạng muốn cung cấp. Tôi luôn luôn ở nơi tôi ở và tôi có một chặng đường dài để đến nơi tôi muốn."

Hoa Kỳ hôm nay