FANDHOTS

Mo bng chuy?n ch?y qua Alabama

+

Sinh vin n?m th? hai bn ngoi hitter Erin Lamb ?? ginh ???c 16 l?n gi?t ch?t trn 28 l?n ?nh khi s? 18 Kentucky ?nh b?i Alabama trong b?n set.

Kentucky vs Ole Miss Hype Video

+

B? sa th?i cho tr?n chi?n Top 15 ??i ny.

Cc ?i?m n?i b?t v? bng r? bng r? V??ng qu?c Anh

+

Nh?ng con mo ?? tr? l?i trn san khi ma m?i inch g?n h?n.

New Robert Dillingham n?i b?t

+

T??ng lai c?a backcourt c?a Kentucky r?t t??i sng.

Mark Stoops ?a v? vi?c kh?ng nh?n ???c ?? s? t?n tr?ng

+

¯\_(?_/¯

?i?m n?i b?t c?a 3 chi?n th?ng cu?i cng c?a Kentucky tr??c Florida Gators

+

Ai c th? ngh? r?ng chng ta s? s?ng ?? th?y Kentucky ?nh b?i Florida ba l?n trong kho?ng th?i gian n?m n?m? Kh?ng ph?i t?i.