Fanshot

Karl-Anthony Towns c tr ch?i qui v?t ?? ginh chi?n th?ng tr??c Heat

+

Th? tr?n ?? pht tri?n m?nh k? t? khi Th??ng m?i Jimmy Butler, khi con mo tr??c ?ay tr? thnh m?t trong nh?ng tr?n ??u hay nh?t c?a anh ta v?i 34 ?i?m, 16 rebound, b?y h? tr?, su kh?i v ba l?n ?nh c?p. ? l tr ch?i th? ba lin ti?p, trong ? anh ta c t nh?t 20 ?i?m v 18 rebound.